Nowelizacja KPC wprowadza zmiany w e-sądzie

W dniu 7 lipca br. weszła w życie nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego wprowadzająca zmiany m.in. w e-sądzie. E-sąd, czyli elektroniczne postępowanie upominawcze, istnieje od stycznia 2010 r. W postępowaniu tym dochodzone są głównie zaległości w opłatach za prąd, telefon, czynsz. Wiele firm zaczęła wykorzystywać e-sąd jako narzędzie do dochodzenia roszczeń przedawnionych.  Ponadto niektórzy wierzyciele w sposób świadomy wykorzystywali nieaktualne adresy dłużników, licząc na to, że zawiadomienie o sprawie do nich nie dotrze i nie zostanie złożony sprzeciw. Przyjęte w ustawie rozwiązania mają zapobiegać sytuacjom, w których tytuł wykonawczy wydawany przez sąd może stać się podstawą egzekucji przeciwko osobie nie będącej dłużnikiem. 

Jakie zmiany w e-sądzie wprowadza nowelizacja?

- możliwe będzie dochodzenie wyłącznie roszczeń powstałych do trzech lat przed wniesieniem sprawy, czyli 8 lipca 2013 r. nie możemy w e-sądzie dochodzić sprawy wcześniejszej niż z 8 lipca 2010 r.

-  wprowadzony został obowiązek podawania w pozwie numeru PESEL lub NIP pozwanego, który jest osobą fizyczną. Odnośnie podmiotów innych niż osoby fizyczne powód będzie musiał podać ich numer w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź innym właściwym rejestrze bądź ewidencji, ewentualnie NIP pozwanego, jeśli nie ma on obowiązku wpisu do żadnego rejestru czy ewidencji, a jest obowiązany do posiadania NIP.

Ponadto, wprowadzono obowiązek zawieszenia przez komornika postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie wyroku zaocznego lub nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, upominawczym albo elektronicznym w razie przedstawienia przez dłużnika zaświadczenia, z którego wynika, że orzeczenie zostało doręczone na inny adres aniżeli jego miejsce zamieszkania.